• با تائیدیه از آزمایشگاه رازی

  • مقدار مناسب نفوذ AL

  • مقدار مناسب نفوذ سیلیس

  • برابری با نمونه آمریکایی