• با تائیدیه از آزمایشگاه رازی
  • تحمل 250 ساعت سالت اسپری