• معادل METCO 410 میباشد.
  • با کیفیتی بالا .
  • دارای جواب آزمایش از آزمایشگاه رازی طبق نمونه آمریکایی
  • تولید برای اولین بار در ایران.
  • قیمت مناسب.