آریا توربین صنعت کیش

تعمیرات انواع توربین و موتور هواپیما

پروژه های صنعتی نیروگاهی

پروژهای انجام شده :
– پوشش دهی متال اسپری بر روی Shroud stg1 GEF9نیروگاهی
– پوشش دهی متال اسپری بر روی Shroud stg2 GEF9نیروگاهی
– پوشش دهی رنگ SERMETEL Wبر روی پره ثابت موتور نیروگاهی
– پوشش دهی رنگ SERMETEL Wبر روی پره متحرک موتور نیروگاهی
– پوشش نفوذی Sermalloy jبر روی vaneموتور نیروگاهی Ruston TB5000
– پوشش دهی رنگ SERMETEL Wبر روی قطعات Avon
– بازسازی کامل TRANSITION GEF9موتور نیروگاهی
– بازسازی کامل LINER GEF9موتور نیروگاهی
– بازسازی کامل TRANSITION GEF5موتور نیروگاهی
– بازسازی کامل LINER GEF5موتور نیروگاهی
– بازسازی کامل NOZZLE STG1 GEF9موتور نیروگاهی
– بازسازی کامل NOZZLE STG2 GEF9موتور نیروگاهی
– بازسازی کامل NOZZLE STG1 GEF5موتور نیروگاهی
– بازسازی کامل NOZZLE STG2 GEF5موتور نیروگاهی
– بازسازی و ساخت قطعات موتور نیروگاهی عراق
– بازسازی قطعات داغ موتورهای GE