آریا توربین صنعت کیش

تعمیرات انواع توربین و موتور هواپیما

پروژهای هوایی

پروژهای انجام شده :
– پوشش نفوذی DIFF COATINGبرروی bladeانواع موتورهای هوایی
– پوشش نفوذی
SERMALLOY Jبر روی Vaneموتور هوایی
– بازسازی LINERموتور های هوایی CLEANING LPT CASE CF6-80
– پوشش SERMETEL Wگرید هوایی بر روی قطعات موتور هوایی
CLEANINGبر روی دیسک موتور هوایی
– بازسازی
Vaneموتور های هوایی