رنگ مقاوم به حرارت Sermetel w

با تائیدیه از آزمایشگاه رازی تحمل 250 ساعت سالت اسپری

رنگ مقاوم به حرارت 600 درجه AL Paint

با تائیدیه از آزمایشگاه رازی

رنگ نفوذی Sermalloy J

با تائیدیه از آزمایشگاه رازی مقدار مناسب نفوذ AL مقدار مناسب نفوذ سیلیس برابری با نمونه آمریکایی